current language
Poland dost?pne w nast?puj?cych j?zykach:
… lub wybierz stron? TüV Rheinland danego kraju:

Mi?dzynarodowe dopuszczenia dla urz?dzeń ci?nieniowych

Mi?dzynarodowe dopuszczenia dla urz?dzeń ci?nieniowych

Uznawane na ca?ym ?wiecie dopuszczenie urz?dzeń ci?nieniowych

Producenci urz?dzeń ci?nieniowych mog? liczy? na pomoc TüV Rheinland w uzyskaniu mi?dzynarodowych dopuszczeni dla swoich wyrobów i systemów. Do?wiadczeni eksperci dokonuj? inspekcji poszczególnych elementów oraz ca?ych systemów w celu okre?lenia zgodno?ci z normami obowi?zuj?cymi w danym kraju. Jako Państwa partner, TüV Rheinland udziela wsparcia w rozwoju i dzia?alno?ci na ?wiatowych rynkach.

Zalety korzystania z us?ug TüV Rheinland

Dzi?ki mi?dzynarodowym certyfikacjom producentów i wyrobów przeprowadzanym przez ekspertów TüV Rheinland, mog? Państwo:

  • Spe?ni? warunki konieczne dla eksportu wyrobów
  • Wspó?pracowa? z partnerem, który doskonale zna przepisy importowe poszczególnych krajów
  • Skorzysta? ze wsparcia ekspertów i audytorów

Kraje docelowe

Jako oficjalnie uznana akredytowana jednostka w Europie, TüV Rheinland jest kompetentnym partnerem w odniesieniu do wszystkich wymagań nast?puj?cych dyrektyw europejskich:

  • Dyrektywa dotycz?ca oceny zgodno?ci urz?dzeń ci?nieniowych (2014/68/UE – dawniej 97/23/WE)
  • Dyrektywa dotycz?ca transportowych urz?dzeń ci?nieniowych (2010/35/WE – dawniej 99/36/WE)
  • Dyrektywa – Proste zbiorniki ci?nieniowe (2009/105/WE)

Wiele krajowych organizacji i w?adz uznaje TüV Rheinland jako mi?dzynarodowego us?ugodawc? w zakresie kontroli i certyfikacji urz?dzeń ci?nieniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Niektóre z tych organizacji to:

Kraj Przepisy krajowe
ArgentynaOAA – Organismo Argentino de Acreditacion
IndieCBB - Centralna Rada ds. Kot?ów
JaponiaMHLW - Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spo?ecznej oraz METI - Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemys?u
MalezjaDOSH - Wydzia? Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Nowa Zelandia DoL - Departament Pracy
RosjaGosgortekhnadzor
SingapurMoM - Ministerstwo ds. zatrudnienia
Republika Po?udniowej AfrykiSANAS - System akredytacji Republiki Po?udniowej Afryki
TajlandiaTISI - Tajski Instytut ds. Norm Przemys?owych
Stany Zjednoczone NB - Krajowa Rada

To te? mo?e Ci? zainteresowa?

Certyfikacja kot?ów i zbiorników ci?nieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemys?u naftowego (API)

Certyfikacja kot?ów i zbiorników ci?nieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemys?u nafotwego (API)

Us?ugi w zakresie inspekcji urz?dzeń ci?nieniowych z kwalifikacj? mi?dzynarodow? ASME.

Wi?cej

Certyfikacja spawaczy, personelu kontroluj?cego i konstrukcji metalowych

Certyfikacja spawaczy, personelu kontroluj?cego i konstrukcji metalowych

Szeroki zakres prób technicznych dotycz?cych technologii spawania w ró?nych ga??ziach przemys?u.

Wi?cej

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych wed?ug EN 1090

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych wed?ug EN 1090

Certyfikacja na zgodno?? z norm? EN 1090 zapewnia pe?ny dost?p do rynków europejskich.

Wi?cej

Certyfikat i oznakowanie zgodno?ci CE

Certyfikat i oznakowanie zgodno?ci CE

Przejrzysto?? i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Wi?cej

Przewóz towarów niebezpiecznych

Kontrola kontenerów do przewozu towarów niebezpiecznych

Zapewnij bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych.

Wi?cej

Kontakt

Skontaktuj si? z nami!

Skontaktuj si? z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu

国产女人-国产V女人-女人自拍国产-国产女人ed2k-国产女人bt